ජංගම දුරකථන
+86-28-65492890
විද්යුත් තැපෑල
oversea@datangcable.com
 • GYXTA

  GYXTA

  GYXTA - ලෝහ ශක්තිය සාමාජික, මධ්යම ලිහිල් නල, ඇලුමිනියම් ටේප් ආවරණ, කළු PE කොපුව එළිමහන් දෘශ්ය කේබල්

 • GYXTY

  GYXTY

  GYXTY - ලෝහ ශක්තිය සාමාජික, මධ්යම ලිහිල් නල, කළු PE කොපුව එළිමහන් දෘශ්ය කේබල්.

 • GYXTW

  GYXTW

  GYXTW-ලෝහ ශක්තියේ සාමාජික, මධ්‍යම ලිහිල් නළය, කළු PE කොපුව එළිමහන් දෘශ්‍ය කේබලයේ සමාන්තර වානේ වයර් 4ක් සහිත වානේ ටේප් ආවරණ.

 • GYXTS

  GYXTS

  GYXTS - ලෝහ ශක්තිය සාමාජික, මධ්යම ලිහිල් නල, වානේ ටේප් ආවරණ, කළු PE කොපුව එළිමහන් දෘශ්ය කේබල්.