ඉතිහාසය

 • 1965
  5 වන පර්යේෂණ හා විදුලි සංදේශ ආයතනයේ ආරම්භය (FH&DT හි පූර්වගාමියා)
 • 1987
  චීනයේ 1 වන දෘෂ්‍ය කේබලය නිර්මාණය කර ඇත්තේ 5 වන පර්යේෂණ හා විදුලි සංදේශ ආයතනය විසිනි
 • 1998
  Datang Telecom Technology Co., Ltd (DTT) පොදු කොටස් කේතය 600168 වේ
 • 1999
  සීමාසහිත චෙංඩු දත්තං සන්නිවේදන කේබල් සමාගම.
 • 2017
  සීඅයිසීටී ආරම්භ කිරීම යනු චීනයේ විශාලතම ජාතික සන්නිවේදන සමාගම එළියට පැමිණීමයි
 • මේ වන තුරු
  සීඅයිසීටී සාමාජිකයෙකු ලෙස චෙංඩු ඩැටැන්ග් සිය ගෝලීය වෙළඳපොළ සක්‍රියව සංවර්ධනය කරමින් සිටී