ජංගම දුරකථන
+86-28-65492890
විද්යුත් තැපෑල
oversea@datangcable.com