ජංගම දුරකථන
+86-28-65492890
විද්යුත් තැපෑල
oversea@datangcable.com
 • GYDXTW

  GYDXTW

  GYDXTW-ලෝහ ශක්තියේ සාමාජික, පීත්ත පටිය සහිත මධ්‍යම ලිහිල් නළය, කළු PE කොපුව එළිමහන් කේබලයේ සමාන්තර වානේ වයර් දෙකක් සහිත වානේ ටේප්.

 • GYDTS

  GYDTS

  GYDTS-මධ්‍යම ලෝහ ශක්ති සාමාජික, පීත්ත පටිය සහිත අතරමං වූ ලිහිල් නළය, වානේ පටි ආවරණ, කළු PE කොපුව එළිමහන් දෘශ්‍ය කේබල්

 • GYDTA

  GYDTA

  GYDTA - මධ්‍යම ලෝහ ශක්ති සාමාජික, පීත්ත පටිය සහිත ලිහිල් නලයක්, ඇලුමිනියම් ටේප් ආවරණ, කළු PE කොපුව එළිමහන් දෘශ්‍ය කේබලය.

 • GYDXTS

  GYDXTS

  තනි මාදිලියේ තන්තු (9/125um)
  මධ්‍යම ලිහිල් නලයේ ෆයිබර් රිබන්
  මධ්‍යම ලිහිල් නලයේ සංයෝගය පිරවීම
  වානේ කම්බි ශක්තිය සාමාජික
  කළු PE පිටත කොපුව

 • GYDTA53

  GYDTA53

  GYTDA53 - මධ්‍යම ලෝහ ප්‍රබල සාමාජික, පීත්ත පටිය සහිත ලිහිල් නලයක්, ඇලුමිනියම් ටේප් ආවරණ, රැලි සහිත වානේ පටි සන්නාහය, කළු PE කොපුව එළිමහන් දෘශ්‍ය කේබලය.